Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic - EU

 

+421 42/286 18 73
office@radcomposite.sk

ID: 50 678 825

VAT: 2120419697

VAT reg no.: SK2120419697

Contact form

Aktuality

 

15 APR 2020

Novinka – Respirátor s typom ochrany PPF3

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. pracuje na vývoji nového výrobku na ochranu proti COVID-19! Novinkou bude viacnásobne použiteľný respirátor s typom ochrany PPF3 ponúkaný až v dvoch veľkostiach, ktorý je schopný zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu.

viac...

Viac informácií čoskoro.

4 JAN 2018

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.

Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.

viac...

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Krátky opis projektu:

Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.

Doba realizácie projektu:

06/2018 – 01/2019

Výška finančného príspevku:

165 589,20 eur

Na stiahnutie: Informačná tabuľa

11 APR 2017

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. zverejnila zmenu vo vyhlásnom verejnom obstarávaní na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena je zverejnená pod číslom 4739 - IOX vo Vestníku č. 72/2017 zo dňa 11.04.2017.

Na stiahnutie: Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende.

8 MAR 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 3007-MST vo Vestníku Verejného obstarávania č. 48/2017 dňa 8.3.2017.

Na stiahnutie: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

7 MAR 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 2017/S 046-084115 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 7.3.2017.

Na stiahnutie: Oznámenie o vyhlásení VO

3 MAR 2017

Vyhlásenie verejného obstarávania

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stiahnutie: Súťažné podklady

13 FEB 2017

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 10.2.2017. Vyhodnotenie prieskumu trhu tu.

Na stiahnutie: vyhodnotenie prieskumu trhu

6 FEB 2017

Prieskum trhu

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

viac...

Predmet zákazky je rozdelený do 3 logických celkov, ktoré je potrebné oceniť každý samostatne. Popis každej položky je uvedený v tabuľke „Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D Composite“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka - tabuľka“ . Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. V rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.

Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka - tabuľka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti R&D Composite, s.r.o. do 10.02.2017 do 18:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 01701 Považská Bystrica) alebo e-mailom na rd.composite@gmail.com.

Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

Na stiahnutie: Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D CompositeCenová ponuka - tabuľka§