Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.

Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Krátky opis projektu:

Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.

Doba realizácie projektu:

06/2018 – 01/2019

Výška finančného príspevku:

165 589,20 eur

Informačná tabuľa

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

 

+421 948 102 977
info@radcomposite.sk

IČO: 50 678 825
DIČ: 2120419697
IČ DPH: SK2120419697

 

 

(c) 2020 R&D Composite, s.r.o.