Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Názov projektu:

Digitalizáciou spoločnosti k úspechu

Typ projektu:

Dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu:

312081CMX5

Miesto realizácie projektu:

Považská Bystrica (TNSK)

Kód a názov výzvy:

OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Operačný program:

Ľudské zdroje

Spolufinancované cez fond:

ESF REACT -EU

Prioritná os:

8. REACT-EU

Špecifický cieľ:

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéme pomoci:

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)

Prijímateľ:

R&D Composite, s.r.o.

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (riadiaci orgán)

Termín realizácie:

1/2023 – 11/2023

Výška NFP:

156 692,44 €

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je pomocou špecifických a konkrétne navrhnutých školení pre jednotlivých zamestnancov spoločnosti znížiť dôsledky a dopady pretrvávajúcej pandémie, vrátane zvýšenia pripravenosti na obdobné situácie v budúcnosti ako aj v dôsledku prechodu spoločnosti na nové, digitálne platformy  a softvéry zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti zamestnancov za účelom ich väčšej stabilizácie v spoločnosti.

Informácie o Operačnom programe nájdete na:

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.

Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Krátky opis projektu:

Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.

Doba realizácie projektu:

06/2018 – 01/2019

Výška finančného príspevku:

165 589,20 eur

Informačná tabuľa

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

 

+421 948 102 977
info@radcomposite.sk

IČO: 50 678 825
DIČ: 2120419697
IČ DPH: SK2120419697

 

 

(c) 2020 R&D Composite, s.r.o.