Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic - EU

CRN: 50 678 825

VAT: 2120419697

VAT reg no.: SK2120419697

Headoffice:
+421 940 944 194
office@radcomposite.sk

HR department:
+421 948 102 977
praca@radcomposite.sk

Financial department:
invoice@radcomposite.sk

Company news

R&D Composite showcased at JEC World 2022 in Paris, France in cooperation with the Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO). We met our current customers and new business partners, made new important connections and presented our company to the world for the first time.
JEC World gathers the whole value chain of the composite materials industry in Paris, France every year and is “the place to be” for composites professionals from all over the world. 1 300 exhibitors from 112 countries present their best. The event brings together not only all major global companies, but also innovative startups in the field of composites and advanced materials, experts, academics, scientists, and R&D leaders. JEC World is also the “festival of composites”, offering a unique showcase of what composites can offer to various application sectors, from aerospace to marine, from construction to automotive, and an unlimited source of inspiration for participants from these industries.

Seemingly unrelated industries were able to find their way to each other and help each other. We could write books about our environmental awareness, that would be the easiest. However, we do not stay talking.
The rescue station in Zázrivá has been helping defenseless creatures for 20 years, healing, providing rehabilitation, returning to nature, and giving a new chance for life to wild animals. In addition to this demanding work, it is constantly improving the conditions for the injured or orphaned animals in the station. That is why we organized this beautiful event together, when our colleagues from R&D Composite decided to join forces and help expand the enclosure for animals.
The benefit for us was a beautiful environment, a change of routine in the work process and the replacement of a computer mouse with shovels and bags of concrete. We try to create an environment for our employees that will keep them relaxed and empower them for the coming demanding working days. It is a great way to unite the team, learn to work together, improve communication, and fulfill a task with a smile and humor.
Carbon parts are lighter, stronger, and more resistant compared to other materials, and their use results in lower energy consumption, making them more environmentally friendly from this point of view. Our company has introduced a corporate culture, where we care about thoroughly recycled waste starting in production to offices. We take our responsibility to nature seriously, and this event was certainly not the last.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. pracuje na vývoji nového výrobku na ochranu proti COVID-19! Novinkou bude viacnásobne použiteľný respirátor s typom ochrany PPF3 ponúkaný až v dvoch veľkostiach, ktorý je schopný zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu.
Viac informácií čoskoro.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.
Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.
Krátky opis projektu:
Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.
Doba realizácie projektu:
06/2018 – 01/2019
Výška finančného príspevku:
165 589,20 eur

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. zverejnila zmenu vo vyhlásnom verejnom obstarávaní na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena je zverejnená pod číslom 4739 - IOX vo Vestníku č. 72/2017 zo dňa 11.04.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 3007-MST vo Vestníku Verejného obstarávania č. 48/2017 dňa 8.3.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 2017/S 046-084115 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 7.3.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 10.2.2017. Vyhodnotenie prieskumu trhu tu.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.
Predmet zákazky je rozdelený do 3 logických celkov, ktoré je potrebné oceniť každý samostatne. Popis každej položky je uvedený v tabuľke „Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D Composite“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka - tabuľka“ . Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. V rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.
Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka - tabuľka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti R&D Composite, s.r.o. do 10.02.2017 do 18:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 01701 Považská Bystrica) alebo e-mailom na rd.composite@gmail.com.
Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic - EU

 

+421 948 102 977
info@radcomposite.sk

CRN: 50 678 825
VAT: 2120419697
VAT reg no.: SK2120419697

 

 

(c) 2020 R&D Composite, s.r.o.