Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic - EU

CRN: 50 678 825

VAT: 2120419697

VAT reg no.: SK2120419697

Headoffice:
+421 940 944 194
office@radcomposite.sk

HR department:
+421 948 102 977
job@radcomposite.sk

Financial department:
invoice@radcomposite.sk

Aktuality

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. pracuje na vývoji nového výrobku na ochranu proti COVID-19! Novinkou bude viacnásobne použiteľný respirátor s typom ochrany PPF3 ponúkaný až v dvoch veľkostiach, ktorý je schopný zabezpečiť maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu.
Viac informácií čoskoro.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.
Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.
Krátky opis projektu:
Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.
Doba realizácie projektu:
06/2018 – 01/2019
Výška finančného príspevku:
165 589,20 eur

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. zverejnila zmenu vo vyhlásnom verejnom obstarávaní na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena je zverejnená pod číslom 4739 - IOX vo Vestníku č. 72/2017 zo dňa 11.04.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 3007-MST vo Vestníku Verejného obstarávania č. 48/2017 dňa 8.3.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 2017/S 046-084115 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 7.3.2017.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 10.2.2017. Vyhodnotenie prieskumu trhu tu.

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.
Predmet zákazky je rozdelený do 3 logických celkov, ktoré je potrebné oceniť každý samostatne. Popis každej položky je uvedený v tabuľke „Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D Composite“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka - tabuľka“ . Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. V rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.
Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka - tabuľka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti R&D Composite, s.r.o. do 10.02.2017 do 18:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 01701 Považská Bystrica) alebo e-mailom na rd.composite@gmail.com.
Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

Contact

R&D Composite, s.r.o.

Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
Slovak Republic - EU

 

+421 948 102 977
info@radcomposite.sk

CRN: 50 678 825
VAT: 2120419697
VAT reg no.: SK2120419697

 

 

(c) 2020 R&D Composite, s.r.o.