R&D Composite

O nás

R&D Composite, s.r.o. je mladá spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe výrobkov z kompozitných materiálov a výrobe výrobkov z gumy a plastu.

Špecializujeme sa na kombinovanie vstrekovania a tvárnenia kompozitných materiálov a polymérov. Vyrábame technické výlisky zložené z dlhých karbónových vlákien a polymérov. Vstrekovaním vyrobíme finálnu súčiastku, ktorá už nevyžaduje žiadne, alebo len nepatrné dodatočné opracovanie.

 

Venujeme sa výrobe:

 • plastových dielov
 • kombinovaných kompozitných dielov (polymér plus karbón alebo sklenené vlákna)
 • kompozitných dielcov s vysokou pevnosťou upravenou technológiou RTM (Resin Transfer Molding)

 

Na produkciu výrobkov nadväzujú služby spojené so správou technológie strojov a nástrojov (foriem), aby bol zabezpečený

 • plynulý priebeh životného cyklu nadradeného produktu,
 • realizácia požadovaných technických a tvarových zmien vyvolanými požiadavkami zákazníka (bežne facelift),
 • zabezpečenie možnosti výroby náhradných dielov po ukončení hlavného produkčného cyklu
 • implementácia technologického transferu

 

Naše produkty sú žiadané najmä v oblasti:

 • Automobilový priemysel
 • Letecký priemysel
 • Potravinársko-spracovateľský priemysel
 • Výroba športových nástrojov a pomôcok
 • Energetický priemysel
 • iné

 

 

Vynakladáme veľké úsilie v dosahovaní kvality produkcie na veľmi vysokej úrovni. Neustálym zdokonaľovaním procesov kontroly a zlepšovaním technického zázemia oddelenia kvality sa spoločnosti úspešne darí zlepšovať opakovateľnosť produkcie vo vysokom kvalitatívnom štandarde. Na základe získaných znalostí z oddelenia kvality sa potom neustále vyvíja aj technologický proces výroby.

 

Aktuality

04 JAN 2018

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“.

Konatelia spoločnosti podpísali dňa 22.12.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom finančných prostriedkov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 04.01.2018.

Viac...

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovaním“ je nákup technologických zariadení umožňujúcich spracovanie polymérov a kompozitov s cieľom ich využitia najmä v automobilovom a strojárskom priemysle.

Krátky opis projektu:

Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný založiť novú výrobnú prevádzku so zameraním na spracovanie polymérov a kompozitov a to metódou vstrekovania kompozitov z dlhých vlákien a vyrábať tak úplne nové výrobky pre trh. Obstarané budú nasledovné technológie: 3D tlačiareň, Zmiešavač na živicu, Vstrekovací lis I. a II., Temperačná jednotka, Drvič plastov a Sušička materiálu.

Doba realizácie projektu:

06/2018 – 01/2019

Výška finančného príspevku:

165 589,20 eur

Na stiahnutie - Informačná tabuľa

11 APR 2017

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. zverejnila zmenu vo vyhlásnom verejnom obstarávaní na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena je zverejnená pod číslom 4739 - IOX vo Vestníku č. 72/2017 zo dňa 11.04.2017.

Na stiahnutie - Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende.

8 MAR 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku VO

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 3007-MST vo Vestníku Verejného obstarávania č. 48/2017 dňa 8.3.2017.

Na stiahnutie – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

7 MAR 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná súťaž bola zverejnená pod číslom 2017/S 046-084115 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 7.3.2017.

Na stiahnutie – Oznámenie o vyhlásení VO

3 MAR 2017

Vyhlásenie verejného obstarávania

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlásila verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku - REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ jednoobálková v súlade s § 66 ods.7 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stiahnutie – Súťažné podklady

13 FEB 2017

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vykonala prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Termín na predloženie cenových ponúk bol stanovený na 10.2.2017. Vyhodnotenie prieskumu trhu tu.

Na stiahnutie – vyhodnotenie prieskumu trhu

6 FEB 2017

Prieskum trhu

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

Viac...

Spoločnosť R&D Composite, s.r.o. vyhlasuje prieskum trhu na predmet zákazky „Technologické zariadenia“ k projektu s názvom „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov vstrekovanim“. Prieskum trhu vykonáva naša spoločnosť za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, cez Operačný program Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

Predmet zákazky je rozdelený do 3 logických celkov, ktoré je potrebné oceniť každý samostatne. Popis každej položky je uvedený v tabuľke „Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D Composite“. Prosíme o ocenenie každej položky v excelovskej tabuľke „Cenová ponuka - tabuľka“ . Uvádzajte ceny v EUR bez DPH, DPH a ceny v EUR s DPH. V rámci logického celku musia byť ocenené všetky položky.

Vašu cenovú ponuku vo forme vyplnenej tabuľky „Cenová ponuka - tabuľka“ , prosím, zašlite na adresu spoločnosti R&D Composite, s.r.o. do 10.02.2017 do 18:00 hod. Akceptované budú len cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu spoločnosti osobne, poštou (R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 01701 Považská Bystrica) alebo e-mailom na rd.composite@gmail.com.

Keďže prieskum trhu vykonávame pre potreby zistenia ceny, nebude s víťazom prieskumu podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti informované. Naša spoločnosť bude na predmet zákazky vykonávať verejné obstarávanie.

Na stiahnutie - Technické špecifikácie – prieskum trhu R&D Composite

Na stiahnutie - Cenová ponuka - tabuľka§

Kontakty

R&D Composite, s.r.o.
Orlové 359
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 678 825
E-mail: - Telefonický kontakt: -